งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนองหาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนองหาร

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เนื้อหาบนเว็บไซต์)

 
1. การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางน้ำในหนองหารอย่างยั่งยืน
 
2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

งานวิจัยจากจังหวัดสกลนคร

 
1. แผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนองหาร จังหวัดสกลนคร

งานวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 
1. ชีววิทยาบางประการของปลากระสูบจุดในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
 
2. ประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในหนองหารจังหวัดสกลนคร
 
3. การศึกษาชนิด ปริมาณและการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ำในหนองหาร  จังหวัดสกลนคร
 
4. โครงการประเมินผลจับสัตว์น้ำในหนองหาร ปี 2556
 
ข้อมูลจาก เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร
 

งานวิจัยจากศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
1. โครงการการบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้น้ำอย่างยั่งยืนในระบบนิเวศหนองหาร จังหวัดสกลนคร