พื้นที่บริเวณหนองหาร

(ภาพจาก สกลนครไกด์.คอม)

ข้อมูลทั่วไป

หนองหาร ที่ตั้งและอาณาเขต หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ประมาณเส้นรุ้งที่ 107 องศา 6 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 104 องศา 8 ลิปดาตะวันออกถึง 104 องศา 18 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ 158 เมตร ความกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองเทศบาลเมืองสกลนคร กับอีก 10 ตำบล ของอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลธาตุนาเวง ตำบลเชียงเครือ ตำบลท่าแร่ ตำบลนาแก้ว ตำบลบ้านแป้น ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลม่วงลาย ตำบลเหล่าปอแดง และตำบลงิ้วด่อน

การศึกษาคุณภาพน้ำ

การศึกษาคุณภาพน้ำซึ่งผลต่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยตรวจวัดจาก อุณหภูมิของน้ำ ค่าการนำไฟฟ้า ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ และความโปร่งแสงของน้ำ

การศึกษาคุณภาพดินตะกอน

ดินตะกอนพื้นท้องน้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งรวบรวมอนุภาคสารอินทรีย์ และธาตุต่างๆ ที่ตกตะกอนและสะสมอยู่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท้องน้ำ และนำธาตุอาหารกลับคืนสู่มวลน้ำ

แพลงก์ตอนพืชที่พบในบริเวณหนองหาร

3

ดิวิชั่น (Division)

6

ชั้น (Class)

16

อันดับ (Order)

33

วงศ์ (Family)

89

สกุล (Genus)

Eudorina
Scenedesmus
Staurastrum
Spondylosium
Mallomonas
Surirella

แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในบริเวณหนองหาร

3

ไฟลัม (Phylum)

4

ชั้น (Class)

10

อันดับ (Order)

26

วงศ์ (Family)

46

สกุล (Genus)

Arcella
Cyclopoid-copepod
Trichotria
Bosmina
Brachionus
Difflugia

สัตว์พื้นท้องน้ำที่พบในบริเวณหนองหาร

3

ไฟลัม (Phylum)

6

ชั้น (Class)

17

อันดับ (Order)

35

วงศ์ (Family)

18-ตัวอ่อนริ้นน้ำจืด-y
ตัวอ่อนริ้นน้ำจืด
24-กุ้งฝอย-y
กุ้งฝอย
22-ไรน้ำกาบหอย-y
ไรน้ำกาบหอย
28-หอยขมจิ๋ว-หอยไซ-y
หอยขมจิ๋ว หอยไซ
10-แมลงดาสวน-2-y
แมลงดาสวน
32-หอยคัน-2-y
หอยคัน

ทรัพยากรปลาที่พบในบริเวณหนองหาร

17

วงศ์ (Family)

25

สกุล (Genus)

31

ชนิด (Species)

พฤศจิกายน 2560
16

วงศ์ (Family)

27

สกุล (Genus)

37

ชนิด (Species)

มีนาคม 2561
16

วงศ์ (Family)

26

สกุล (Genus)

33

ชนิด (Species)

สิงหาคม 2561
17

วงศ์ (Family)

29

สกุล (Genus)

41

ชนิด (Species)

ธันวาคม 2561
ซิวแก้ว (Clupeichthys aesarnensis)
ปักเป้าดำ (Pao cochinchinensis)
ดุมชี (Nandus oxyrhynchus)
แปบ (Parachela oxygastroides)
บู่หมาจู (Brachygobius xanthomelas)
ไส้ตันตาแดง (Cyclocheilichthys apogon)

พื้นที่ที่ในการใช้ศึกษา

คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูลแต่ละสถานี
NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 NH6 NH7 NH8 NH9 NH10 NH11 NH12

สรุปผลการศึกษา

หนองหารมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ และในหลายพื้นที่พบว่ามีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำสูงขึ้นจากช่วงก่อนเกิดอุทกภัยด้วย ผลการศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในด้านกำลังผลิตขั้นต้นในมวลน้ำในระดับปานกลาง ซึ่งในหลายสถานีมีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ลดลงจากสองปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกายภาพของพื้นที่ ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในมวลน้ำหนองหารอยู่ในระดับต่ำ โดยส่วนใหญ่แล้วน้ำมีความใสมาก ยกเว้นในพื้นที่ที่มีการปรับปรุงขุดลอกบริเวณซึ่งทำให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจาย

อุทยานบัว

อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร