พื้นที่บริเวณหนองหาร

(ภาพจาก สกลนครไกด์.คอม)

ข้อมูลทั่วไป

หนองหาร ที่ตั้งและอาณาเขต หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ประมาณเส้นรุ้งที่ 107 องศา 6 ลิปดาเหนือ กับเส้นแวงที่ 104 องศา 8 ลิปดาตะวันออกถึง 104 องศา 18 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ 158 เมตร ความกว้างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองเทศบาลเมืองสกลนคร กับอีก 10 ตำบล ของอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลธาตุนาเวง ตำบลเชียงเครือ ตำบลท่าแร่ ตำบลนาแก้ว ตำบลบ้านแป้น ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลม่วงลาย ตำบลเหล่าปอแดง และตำบลงิ้วด่อน

การศึกษาคุณภาพน้ำ

การศึกษาคุณภาพน้ำซึ่งผลต่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยตรวจวัดจาก อุณหภูมิของน้ำ ค่าการนำไฟฟ้า ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ และความโปร่งแสงของน้ำ

การศึกษาคุณภาพดินตะกอน

ดินตะกอนพื้นท้องน้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งรวบรวมอนุภาคสารอินทรีย์ และธาตุต่างๆ ที่ตกตะกอนและสะสมอยู่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท้องน้ำ และนำธาตุอาหารกลับคืนสู่มวลน้ำ

แพลงก์ตอนพืชที่พบในบริเวณหนองหาร

3

ดิวิชั่น (Division)

6

ชั้น (Class)

16

อันดับ (Order)

35

วงศ์ (Family)

81

สกุล (Genus)

Eudorina
Staurastrum
Euastrum
Spondylosium
Mallomonas
Surirella

แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในบริเวณหนองหาร

3

ไฟลัม (Phylum)

4

ชั้น (Class)

8

อันดับ (Order)

23

วงศ์ (Family)

39

สกุล (Genus)

Arcella
Cyclopoid-copepod
Trichotria
Bosmina
Brachionus
Difflugia

สัตว์พื้นท้องน้ำที่พบในบริเวณหนองหาร

3

ไฟลัม (Phylum)

6

ชั้น (Class)

17

อันดับ (Order)

35

วงศ์ (Family)

18-ตัวอ่อนริ้นน้ำจืด-y
ตัวอ่อนริ้นน้ำจืด
24-กุ้งฝอย-y
กุ้งฝอย
22-ไรน้ำกาบหอย-y
ไรน้ำกาบหอย
28-หอยขมจิ๋ว-หอยไซ-y
หอยขมจิ๋ว หอยไซ
10-แมลงดาสวน-2-y
แมลงดาสวน
32-หอยคัน-2-y
หอยคัน

ทรัพยากรปลาที่พบในบริเวณหนองหาร

14

วงศ์ (Family)

25

สกุล (Genus)

32

ชนิด (Species)

มิถุนายน 2559
14

วงศ์ (Family)

25

สกุล (Genus)

30

ชนิด (Species)

ตุลาคม 2559
15

วงศ์ (Family)

25

สกุล (Genus)

33

ชนิด (Species)

กุมภาพันธ์ 2560
14

วงศ์ (Family)

19

สกุล (Genus)

23

ชนิด (Species)

มิถุนายน 2560
ปลาซิวแก้ว (Clupeichthys aesarnensis)
ปลาปักเป้า (Pao leiurus)
ปลาดุมชี (Nandus oxyrhynchus)
ปลาไหลนา (Monopterus albus)
ปลากริมอีสาน (Trichopsis schalleri)
ปลากระทุงเหว (Xenentodon cancila)

พื้นที่ที่ในการใช้ศึกษา

คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูลแต่ละสถานี
NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 NH6 NH7 NH8 NH9 NH10 NH11 NH12

สรุปผลการศึกษา

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางน้ำ ทำให้เกิดความแตกต่างในเชิงคุณภาพและปริมาณในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ปัจจัยด้านฤดูกาลและอุทกวิทยาของแหล่งน้ำ จะเป็นปัจจัยอีกด้านซึ่งส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งชนิดและปริมาณของทรัพยากรชีวภาพต่างๆ

อุทยานบัว

อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร