1. การแพร่กระจายของพรรณไม้น้ำชนิดเด่นในหนองหาร จังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม 2563 เดือนมีนาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 และเดือนกันยายน 2564

2. มวลชีวภาพน้ำหนักสด (กรัมต่อตารางเมตร) ของพรรณไม้น้ำในแต่ละสถานีศึกษาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม 2563 เดือนมีนาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 และเดือนกันยายน 2564

ป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านทรัพยากรพรรณไม้น้ำในหนองหาร