แผนที่แหล่งชุมชนอารยธรรม

ชุมชนวัฒนธรรมในเขตลุ่มน้ำสงครามตอนบน

บ้านท่าวัด
ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร ตั้งอยู่ริมหนองหารสกลนครด้านทิศใต้
พบภาชนะลายเชือกทาบอย่างหยาบๆ
บ้านเตาไห
ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน ตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยยาม
พบโครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะและวัตถุแบบบ้านเชียง
บ้านสร้างคู่
ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน ตั้งอยู่ติดลำห้วยปลาหาง
พบกระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผาเขียนสี เครื่องประดับสำริดลูกปัดต่างๆ
บ้านโพนงามท่า
ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว ตั้งอยู่ริมหนองหารสกลนครด้านตะวันออก
พบภาชนะลายเชือกทาบหม้อไห เครื่องประดับสำริด

ชุมชนยุคอารยธรรมบ้านเชียงรอบหนองหาร

บ้านนาดอกไม้
ตำบลฮางโอง อำเภอเมืองสกลนคร ตั้งอยู่ริมหนองหารสกลนครด้านตะวันตก
พบโครงกระดูกภาชนะลาบเชือกทาบ เครื่องประดับสำริดลูกปัดแก้วเครื่องมือเหล็ก
บ้านโพนบก
ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว ตั้งอยู่ริมหนองหารสกลนครด้านตะวันออก
พบภาชนะลายเชือกทาบหม้อไห เครื่องประดับสำริด

ที่มา : พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร