หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

59 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042-725042 ต่อ 2200-2203

ติดต่อคณะทอ. : 042-725036

หน่วยงานแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042-711763

แฟกส์ : 042-711763

e-mail  : sakonnakhon@moi.go.th