คุณภาพน้ำสำหรับการเกษตร

วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำในการใช้ประโยชน์ในการเกษตร

Water Quality index for agricultural use (WQIag) ปี 2559


น้ำนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้หรือไม่

การวิเคราะห์ดัชนีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตรแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อชลประทานทั่วไป ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อการชลประทานสำหรับทำนา ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับการเกษตรพบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อชลประทานทั่วไปทั้ง 10 จุดในหนองหาร พบว่า มีคุณภาพดีมาก (Class A) ซึ่งหมายถึงน้ำในหนองหารเหมาะสำหรับการชลประทานและการใช้ในการทำนาสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำห้วยตาม ดัชนีคุณภาพน้ำในการใช้ประโยชน์ในการเกษตรทั้ง 8 ลำห้วยพบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตรทั้ง 8 ลำห้วยอยู่ในระดับดี (Class A) เช่นกัน