คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

คุณภาพสำหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของมนุษย์

Water Quality Index for the Protection of Human Health with a focus on Human Acceptability (WQIha) ปี 2559

 

น้ำเสียมากหรือน้อย นำไปใช้อุปโภคบริโภคได้หรือไม่

จากการประเมินคุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพสำหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของมนุษย์ ทั้ง 10 จุดในหนองหาร พบว่า น้ำในหนองหารมีคุณภาพระดับปานกลางถึงดีมากสำหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของมนุษย์ ซึ่งหมายถึงคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดน้อยมากในบางแห่ง และได้คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานที่กำหนดบางครั้งและตลอดเวลา ซึ่งสถานีที่มีคุณภาพน้ำระดับปานกลาง (Class C) ได้แก่ NHK01 (บริเวณจุดสูบน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร) NHK02 (บริเวณตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK03 (บริเวณตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK04 บริเวณตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ NHK06 (บริเวณตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) ซึ่งสถานีเหล่านี้พบค่าซีโอดีค่อนข้างสูงเนื่องจากมีปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายซากพื้นซากสัตว์ที่มีอยู่ในน้ำและน้ำเสียจากชุมชน สถานีที่มีคุณภาพน้ำระดับดี (Class B) ได้แก่ NHK05 (บริเวณจุดสูบน้ำโรงประปา เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK07 (บริเวณบ้านท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) NHK08 (บริเวณตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) และ NHK10 (บริเวณตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) และสถานีที่มีคุณภาพน้ำระดับดีมาก (Class A) ได้แก่ NHK09 (บริเวณตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)

ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามลำห้วยที่ไหลลงสู่หนองหารและไหลออกจากหนองหารตามดัชนีคุณภาพสำหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของมนุษย์ทั้ง 8 ลำห้วย พบว่า มีคุณภาพระดับไม่ดีถึงดีสำหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคุณภาพระดับปานกลาง(Class C) เนื่องจากมีค่าซีโอดีค่อนข้างสูงทุกลำห้วย ทั้งนี้สถานีเก็บน้ำ BNH05 (ลำน้ำก่ำ ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ซึ่งเป็นลำน้ำหลักที่ไหลออกจากหนองหาร และ BNH06 (ลำน้ำพุง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง สกลนคร) ซึ่งเป็นลำน้ำหลักที่ไหลเข้าสู่หนองหารมมีคุณภาพดี (Class B)