คุณภาพน้ำสำหรับการทำประมง

คุณภาพน้ำสำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ

Water Quality index for the protection of aquatic life (WQIal) ปี 2559

 

น้ำเหมาะกับการทำประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้ำหรือไม่

ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ พบว่า น้ำในหนองหารมีคุณภาพพอใช้ถึงดีสำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งนี้โดยส่วนใหญ่คุณภาพน้ำในหนองหารสำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำมีคุณภาพปานกลาง (Class C) โดยสถานีเก็บน้ำที่มีคุณภาพน้ำระดับปานกลาง (Class C) ได้แก่ NHK01 (บริเวณจุดสูบน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร) NHK04(บริเวณตำบลเชียงเครือ  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK05 (จุดสูบน้ำโรงประปา เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร) NHK07 (บริเวณบ้านท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) NHK09 (บริเวณตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) และ NHK10 (บริเวณตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ทั้งนี้คุณภาพน้ำระดับดี (Class B) สำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ได้แก่ NHK02 (บริเวณตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK03 (บริเวณตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK06 (บริเวณตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) และ NHK08 (บริเวณตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)จะเห็นได้ว่า คุณภาพน้ำในหนองหารยังเหมาะสมสำหรับการดำชีวิตของสัตว์น้ำอยู่บางแห่ง ทั้งนี้บริเวณที่คุณภาพน้ำที่อยู่ในระดับพอใช้ควรมีการพิจารณาถึงการกำจัดธาตุอาหาร โดยเฉพาะแอมโมเนียไนโตรเจน ซึ่งมีพิษต่อสัตว์น้ำ

สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ ในห้วยสาขาทั้ง 8 จุด พบว่า มีคุณภาพระดับดีถึงดีมาก ซึ่งลำห้วยที่มีคุณภาพน้ำระดับไม่ดี (Class D) ได้แก่ BNH01 (ห้วยสมอ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ซึ่งพบว่า มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ำและ แอมโนเนียไนโตรเจนและไนเตรทสูง เนื่องจากห้วยสมอ เป็นห้วยที่รับน้ำเสียจากชุมชนเมืองธาตุนาเวงไหลลงสู่หนองหาร ซึ่งไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ห้วยที่มีคุณภาพน้ำระดับปานกลาง (Class C) สำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ ได้แก่ BNH03 (ห้วยทุ่งแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)และ BNH08 (น้ำเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง สกลนคร) โดยส่วนใหญ่ลำห้วยน้ำไหลลงสู่หนองหารมีคุณภาพน้ำระดับดีสำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำห้วยที่มีคุณภาพน้ำระดับดี (Class B) สำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำได้แก่ BNH02 (ห้วยลาก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) BHN04 (ห้วยลอง ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) BNH07 (ห้วยเดียก ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ทั้งนี้ห้วยที่มีคุณภาพน้ำระดับดีมาก (Class A) สำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ ได้แก่ BNH05 (ลำน้ำก่ำ ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ซึ่งเป็นลำห้วยที่ไหลออกจากหนองหาร และ BNH06 (ลำน้ำพุง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง สกลนคร) ซึ่งเป็นลำน้ำหลักที่ไหลเข้าสู่หนองหารคุณภาพน้ำสำหรับป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำในลำห้วยโดยรวม ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางและดี สามารถใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทำประมงได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ห้วยสมอ มีคุณภาพน้ำในระดับที่ไม่ดี จึงควรพิจารณาให้มีการบำบัดน้ำเสียตามชุมชนต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่ลำห้วย